Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op jouw beeldscherm voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Travelhome heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter helaas voorkomen. Travelhome is alleen aansprakelijk voor zover dat voortvloeit uit de Wet. Travelhome kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kennelijke fouten in de verstrekte informatie als mede niet voor besluiten door reizigers op basis van de door Travelhome verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijkbeschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Travel home aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Travelhome. Travelhome behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto?s van Travelhome. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.